Gương người tốt VT

Hỏi đáp - Tố giác

Trang địa phương

Xây dựng lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy chuyên nghiệp, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

07/11/2019 4:41:22 CH

Công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) có vai trò hết sức quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, cũng như bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe con người, tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân, góp phần giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và sự phát triển bền vững của đất nước. 

Mục tiêu xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) đã được Đảng ta xác định rất rõ trong các văn kiện từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII đến nay với bốn nội dung cơ bản, xuyên suốt là: Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại. Cương lĩnh xây dựng đất nước năm 2011 cũng đã chỉ rõ: “Xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, được nhân dân tin yêu”. Là một bộ phận trong lực lượng CAND, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (sau đây viết gọn là Cảnh sát PCCC) luôn được Đảng, Nhà nước và Bộ Công an dành sự quan tâm sâu sắc; đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, huy động nhiều nguồn lực cho việc tổ chức thực hiện công tác PCCC và CNCH và xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC chuyên nghiệp, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ.

Trong gần 60 năm (58 năm) xây dựng và phát triển, lực lượng Cảnh sát PCCC đã từng bước hoàn thiện về tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ ngày càng được tăng cường và phát triển. Trong các cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc, từ chỗ chỉ là những Đội cứu hỏa được thành lập ở một vài địa phương, trang bị phương tiện kỹ thuật còn thô sơ, trình độ cán bộ còn nhiều hạn chế, nhưng lực lượng Cảnh sát PCCC đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có nhiều phương án PCCC hiệu quả đối với các cơ sở kinh tế quan trọng, các mặt hàng thiết yếu, các khu vực đông dân cư nên đã hạn chế được rất nhiều thiệt hại về người và tài sản trong các trận ném bom của địch. Đặc biệt là trong những năm chống chiến trang phá hoại miền Bắc bằng không quân của Đế quốc Mỹ, lực lượng Cảnh sát PCCC đã tổ chức xây dựng phong trào quần chúng tham gia công tác PCCC rộng khắp, làm nòng cốt trong phong trào ba không “phòng gian, phòng hỏa, phòng tai nạn”; kiểm tra an toàn PCCC các nhà máy, xí nghiệp, kho tàng, nông trường, công trường…, nghiên cứu đề xuất ban hành tiêu chuẩn PCCC để thiết kế xây dựng nhà, công trình công nghiệp và dân dụng, chuẩn bị lực lượng và phương tiện thường trực sẵn sàng chữa cháy; tham mưu đề xuất và chỉ đạo, hướng dẫn việc sơ tán, phân tán tài sản, vật tư chiến lược, vũ khí, đạn dược; đặc biệt đã phối hợp với lực lượng dân phòng khắc phục khó khăn, không ngại hy sinh, gian khổ, sáng tạo và dũng cảm chiến đấu dập lửa, cứu tài sản, hàng hóa trong làn bom đạn của giặc Mỹ, dập tắt kịp thời hàng nghìn vụ cháy. Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát PCCC đã tham gia nghiên cứu, chế tạo thành công nhiều loại bom cháy và vũ khí gây cháy, phục vụ cho việc đánh phá kho tàng, hậu cứ của địch, góp phần tích cực vào sự nghiệp giải phóng đất nước. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, lực lượng Cảnh sát PCCC vừa củng cố, xây dựng lực lượng tại các tỉnh phía Nam, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia PCCC; kiểm tra, hướng dẫn biện pháp an toàn cho các kho tàng, bến bãi, cơ sở kinh tế, quốc phòng, phục vụ phát triển kinh tế, khắc phục hậu quả chiến tranh.

 

 

Bước vào thời kỳ đổi mới và thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, công tác PCCC đặt ra những yêu cầu và nhiệm vụ mới. Bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, lực lượng Cảnh sát PCCC đã chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành các chủ trương, định hướng và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về PCCC. Điển hình là đã chủ trì xây dựng, đề xuất và được Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 9 thông qua Luật PCCC và có hiệu lực thi hành từ ngày 04/10/2001, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC năm 2013; Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1110/QĐ-TTg ngày 17/8/2012 phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát PCCC đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC từ Trung ương đến địa phương tiến lên chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ PCCC và CNCH; kiềm chế và giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy, nổ, sự cố, tai nạn gây ra. Cùng với đó, lực lượng Cảnh sát PCCC đã tham mưu cho Bộ Công an đề xuất Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày 15/10/2012 quy định về công tác CNCH của lực lượng Cảnh sát PCCC. Đây là văn bản quan trọng chính thức quy định nhiệm vụ CNCH, trong đó lực lượng Cảnh sát PCCC là lực lượng chuyên nghiệp thường trực CNCH. Trước yêu cầu ngày càng cao về công tác CNCH, đã tham mưu và ngày 18/7/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 83/2017/NĐ-CP quy định về công tác CNCH của lực lượng PCCC, theo đó, lực lượng Cảnh sát PCCC chính thức được giao thực hiện chức năng quản lý nhà nước về CNCH. Đặc biệt, đã chủ động tham mưu và lần đầu tiên được Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC (Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015). Qua triển khai khai thực hiện chỉ thị của Ban Bí thư, nhận thức của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân về công tác PCCC và CNCH được nâng lên rõ rệt; việc đầu tư, trang bị phương tiện PCCC và CNCH cũng như nguồn nhân lực thực hiện công tác này được quan tâm đáng kể.

Về tổ chức bộ máy, đến nay lực lượng Cảnh sát PCCC nói chung, Cảnh sát PCCC địa phương nói riêng đã không ngừng lớn mạnh, phát triển, có hệ thống tổ chức bộ máy cơ bản hoàn thiện, được bố trí chuyên sâu theo hệ lực lượng, các địa bàn trọng điểm về kinh tế, văn hóa, xã hội đều đã được tăng cường cả về tổ chức và lực lượng. Trước yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; nhất là sau khi triển khai Đề án của Đảng ủy Công an Trung ương về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” (Đề án 106), tổ chức bộ máy của lực lượng Cảnh sát PCCC và Trung ương đến địa phương đã được tăng cường đến cấp huyện; mỗi huyện đều có Đội (hoặc tổ) Cảnh sát PCCC chuyên trách. Bộ công an đã chỉ đạo rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị Cảnh sát PCCC địa phương đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiến công tác. Theo đó, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị Cảnh sát PCCC địa phương đã được quy định rõ ràng, cụ thể, khắc phục được những chồng chéo, trùng dẫn trước đây. Đồng thời đội ngũ cán bộ cũng được tăng cường cả về số lượng và chất lượng, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Gần 60 năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền mà trực tiếp, thường xuyên là Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các lực lượng trong CAND, các bộ, ban, ngành và sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân, lực lượng Cảnh sát PCCC đã khắc phục khó khăn, gian khổ, hy sinh, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, từng bước vươn lên làn chủ phương tiện, chủ động các biện pháp ứng phó với cháy, nổ, thực sự là nòng cốt trên mặt trận phòng và chống giặc lửa, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Trong giai đoạn hiện nay và thời gian tới, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước, tình hình kinh tế, xã hội của nước ta tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đã hình thành nhiều khu đô thị tập trung dân cư đông đúc với các nhà cao tầng, siêu cao tầng đa năng tại các đô thị lớn. Việc đầu tư của nước ngoài vào nước ta hình thành các khu công nghiệp tập trung, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao; nhiều ngành, lĩnh vực kinh tế trọng điểm như dầu khí, xăng dầu, điện, hóa chất, dệt may… được mở rộng và phát triển. Thách thức đang đặt ra hiện nay là các điều kiện an toàn về PCCC chưa được bảo đảm tốt; không ít các cơ sở sản xuất sử dụng dây chuyền cũ kỹ, lạc hậu nên trong quá trình hoạt động dễ phát sinh nguy cơ cháy, nổ. Việc đầu tư kinh phí cho công tác PCCC cơ các cơ sở sản xuất, kinh doanh chưa được coi trọng và thường bị cắt giảm chi phí. Nhu cầu sử dụng nhiên liệu, khí đốt, năng lượng điện, vật tư hoàng hóa dễ cháy ngày càng nhiều. Kiến thức về PCCC và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, nhất là ở khu vực nông thôn, miền núi còn thấp và chủ quan; mặt khác, do nhu cầu dân sinh nên ngày càng xuất hiện nhiều loại hình nhà dân kết hợp sản xuất, kinh doanh xen cài ngay trong các khu dân cư, những làng nghề lâu đời do lịch sử để lại… do đó tiềm ẩn nguy cơ về cháy, nổ gây thiệt hại về người và tài sản còn rất cao. Bên cạnh đó, sự biến đổi khí hậu toàn cầu, nắng nóng, khô hạn kéo dài cũng đã và đang tác động không nhỏ tới diễn biến tình hình cháy, nổ và công tác PCCC.

Cùng với những khó khăn, bất cập của tình hình thực tế là những bất cập về đội ngũ cán bộ. Hiện nay, số lượng cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC chưa đủ để đáp ứng với khối lượng công việc ngày càng nhiều; hầu hết tuổi đời còn trẻ, tính chuyên nghiệp chưa cao, trình độ, năng lực nghiệp vụ còn hạn chế; còn khá nhiều cán bộ, chiến sĩ chưa qua đào tạo chuyên ngành PCCC … Do vậy, những năm qua, tình hình cháy, nổ vẫn diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng kể cả về số vụ và thiệt hại; còn để xảy ra những vụ cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, trật tự, an toàn xã hội và môi trường đầu tư, phát triển kinh tế, xã hội. 

Trước yêu cầu, nhiệm vụ mới, vấn đề đặt ra là phải tiếp tục có những biện pháp, giải pháp để xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Để xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC chuyên nghiệp, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, nắm vững pháp luật, tinh thông nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chữa cháy và CNCH theo chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015, cấp ủy và lãnh đạo các cấp trong lực lượng Cảnh sát PCCC cần thống nhất nhận thức công tác xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đủ sức lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống là công tác trọng tâm, then chốt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Do đó, cần triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác, trong đó phải lấy xây dựng Đảng làm then chốt; giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, đạo đức cách mạng, đề cao trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu; tổ chức bộ máy, cán bộ là khâu đột phá; tổng kết thực tiễn công tác, chiến đấu, đúc kết và hoàn thiện bổ sung lý luận là quan trọng để nâng cao hiệu quả công tác và chiến đấu. Trong những năm tới lực lượng Cảnh sát PCCC cần thực hiện tốt những vấn đề sau đây:

1. Tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với xây dựng tổ chức cơ sở đảng các cấp trong lực lượng Cảnh sát PCCC thật sự trong sạch, vững mạnh. Chính trị tư tưởng là yếu tố quan trọng nhất quyết định đến bản chất cách mạng và bản lĩnh chính trị của người công an nói chung và cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC nói riêng. Mục đích của công tác giáo dục chính trị tư tưởng là để xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân, với chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân; chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; có phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, gương mẫu, có lối sống trong sạch lành mạnh, tiến bộ, văn minh, trung thực, ý thức tổ chức kỷ luật cao, tuân thủ pháp luật. Tăng cường giáo dục cho cán bộ trẻ, đoàn viên thanh niên về truyền thống tốt đẹp qua gần 60 năm xây dựng và phát triển của lực lượng Cảnh sát PCCC, qua đó nhân lên niềm tự hào, niềm tin tưởng phấn khởi, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cùng với giáo dục chính trị tư tưởng phải tập trung xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh, đảm bảo mỗi tổ chức đảng phải là hạt nhân lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, có sức chiến đấu cao. Mỗi cán bộ, đảng viên phải tiên phong, gương mẫu trong công tác và sinh hoạt, phải nắm chắc nhiệm vụ chính trị được giao, phát huy năng lực, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thử thách để hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, lấy bảo vệ lợi ích của Nhà nước và nhân dân là nhiệm vụ cốt lõi. Trong công tác xây dựng Đảng, các cấp ủy đảng trong lực lượng Cảnh sát PCCC cần quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc, sáng tạo những chủ trương về xây dựng lực lượng CAND đề ra trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đặc biệt là định hướng “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức”. Trong đó cần đặc biệt chú ý đến điểm mới xây dựng Đảng về đạo đức, phòng, chống các biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống và các hiện tượng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, chiến sĩ.

2. Xây dựng tổ chức bộ máy của lực lượng Cảnh sát PCCC từ Bộ đến địa phương đảm bảo là một tổ chức chặt chẽ, khoa học và mang tính cơ động chiến đấu cao; đảm bảo tổ chức bộ máy đồng bộ, tinh gọn, có tính ổn định, hạn chế tổ chức trung gian và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Muốn vậy, cần tổ chức sơ kết đánh giá kết quả triển khai các đơn vị Cảnh sát PCCC ở Công an các địa phương theo mô hình tổ chức mới để rút kinh nghiệm. Việc đề xuất xây dựng, phát triển tổ chức bộ máy phải dựa trên những căn cứ khoa học và pháp lý, đồng thời tuân thủ nguyên tắc xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Xây dựng mạng lưới các đơn vị Cảnh sát PCCC đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, đặc biệt là ở những cơ sở, địa bàn trọng điểm, có nguy cơ cháy, nổ cao.

Tiếp tục rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Cảnh sát PCCC các cấp từ Bộ đến địa phương cấp huyện, lực lượng Công an cấp xã trong thực hiện nhiệm vụ PCCC và CNCH để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH. Trên cơ sở đó, nghiên cứu xây dựng quy định về phân công trách nhiệm và phân cấp quản lý trong công tác PCCC, CNCH.

3. Xây dựng đội ngũ cán bộ cán bộ Cảnh sát PCCC đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, đồng bộ và cân đối về cơ cấu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất tốt, có năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, pháp luật. Đây là lĩnh vực kỹ thuật đặc thù, cán bộ làm công tác này đòi hỏi phải có nghiệp vụ chuyên ngành PCCC, CNCH, nhất là đối với đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy. Do đó, cần tiến hành rà soát lại đội ngũ cán bộ để bố trí hợp lý, hạn chế thấp nhất việc điều chuyển cán bộ đã được đào tạo chuyên ngành PCCC, CNCH sang các đơn vị thuộc lĩnh vực khác. Tăng chỉ tiêu đào tạo, kết hợp với các hình thức đào tạo phù hợp để nâng cao trình độ cho lực lượng Cảnh sát PCCC; xây dựng cơ chế bắt buộc đối với cán bộ trực tiếp làm công tác PCCC, CNCH là phải được đào tạo nghiệp vụ PCCC, CNCH, không cử đi đào tạo các nghiệp vụ khác ở trong và ngoài ngành (có thể kết hợp xây dựng tiêu chuẩn nghiệp vụ riêng cho các chức danh sử dụng trong lực lượng Cảnh sát PCCC làm cơ sở để tuyển chọn, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ).

Trong bối cảnh hiện nay, biên chế của lực lượng CAND không được tăng thêm, do đó biên chế bổ sung cho các lực lượng nói chung, trong đó có lực lượng Cảnh sát PCCC sẽ ngày càng khó khăn hơn. Vì vậy, cần đẩy mạnh việc xã hội hóa công tác PCCC, nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ, huy động tối đa nguồn lực của các ngành, địa phương, tổ chức kinh tế, xã hội vào công tác PCCC. Tăng cường mở rộng quan hệ quốc tế và trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, tranh thủ công nghệ hiện đại trong công tác nghiên cứu khoa học kết hợp chọn cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, dài hạn tại các nước có công nghệ PCCC và CNCH phát triển.

4. Tiếp tục nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực PCCC và CNCH đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Nghiên cứu cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn để đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực công tác này, cần tập trung vào các công việc: (1)Nghiên cứu, rà soát các điều khoản của Luật PCCC, Nghị định về CNCH, các văn bản hướng dẫn thi hành luật, nghị định còn vướng mắc, bất cập trong thực tiễn công tác quản lý PCCC và CNCH để báo cáo cấp có thẩm quyền chuẩn bị phương án cho việc sửa đổi, bổ sung cơ bản, toàn diện; (2)Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực an ninh, trật tự có liên quan đến quy định về PCCC và CNCH để đề xuất cấp có thẩm quyền hoặc theo thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực này, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và đồng bộ của hệ thống pháp luật; (3)Xây dựng, hoàn thiện các quy định của pháp luật liên quan đến bảo đảm an toàn PCCC đối với các loại hình cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC; quy định cụ thể nội dung, thời lượng bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về PCCC, CNCH để lồng ghép vào chương trình giảng dạy, hoạt động ngoại khóa trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác phù hợp với từng cấp học, ngành học; hướng dẫn cụ thể hơn các quy định về công tác kiểm tra an toàn PCCC, thẩm duyệt thiết kế về PCCC, kiểm định phương tiện PCCC, hoàn trả bồi thường thiệt hại phương tiện, tài sản huy động để chữa cháy, CNCH…; (4)Bổ sung các quy định mới nhằm tăng cường và nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác CNCH của lực lượng PCCC như các quy định về tổ chức, hoạt động của lực lượng CNCH, các điều kiện bảo đảm cho hoạt động CNCH và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan tới công tác CNCH.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH nhằm nâng cao kiến thức, ý thức, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong lĩnh vực này. Trong công tác tuyên truyền phải chú ý tới từng loại đối tượng, khu vực và địa bàn tuyên truyền để có nội dung tuyên truyền phù hợp; phải nghiên cứu, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành trong công tác tuyên truyền; nghiên cứu soạn thảo, phát hành các tài liệu tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tiễn.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật về PCCC và CNCH để đánh giá kết quả thực hiện, trên cơ sở đó có giải pháp thích hợp để xây dựng, ban hành và thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC và CNCH phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

5. Đổi mới chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao trình độ, năng lực công tác của cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát PCCC, đây là vấn đề rất quan trọng của lực lượng Cảnh sát PCCC trong thời gian tới. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ đặt ra đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, trong bối cảnh, điều kiện đội ngũ cán bộ phần lớn chưa qua đào tạo chuyên ngành PCCC, cấp ủy và lãnh đạo các cấp trong lực lượng Cảnh sát PCCC cần có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có trình độ, tri thức toàn diện và chuyên sâu trong lĩnh vực công tác PCCC và CNCH. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ, chiến sĩ về chính trị, nghiệp vụ, pháp luật, ngoại ngữ và những tri thức cần thiết khác; khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ tự học tập nâng cao trình độ. Gắn công tác đào tạo, bồi dưỡng với việc lựa chọn cán bộ để quy hoạch, bổ nhiệm vào các chức vụ lãnh đạo, chỉ huy. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy thật sự xuất sắc, tiêu biểu về năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức, lối sống, là tấm gương để đảng viên, cán bộ, chiến sĩ học tập, noi theo. Trong điều kiện hội nhập quốc tế, cần chú ý đào tạo cán bộ có trình độ ngoại ngữ, tin học; cùng với đó là những tri thức về khoa học - kỹ thuật để cán bộ có đủ khả năng làm chủ phương tiện chữa cháy, CNCH hiện đại, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, cần quan tâm tăng cường trang bị cơ sở vật chất, phương tiện, đảm bảo chế độ, chính sách và nâng cao năng lực hoạt động của lực lượng Cảnh sát PCCC; chú trọng xây dựng, duy trì, bảo đảm chế độ, chính sách cho lực lượng PCCC chuyên ngành, cơ sở, dân phòng.

 

6. Để lực lượng Cảnh sát PCCC tiến lên chính quy, hiện đại thì rất cần thiết phải được trang bị phương tiện hiện đại và đồng bộ. Do vậy, lực lượng Cảnh sát PCCC cần chủ động tham mưu, báo cáo UBND cấp tỉnh, lãnh đạo Bộ Công an, Chính phủ dành nguồn lực thích đáng cho công tác PCCC và CNCH, đầu tư mua sắm các trong thiết bị, phương tiện chữa cháy, CNCH hiện đại của các nước trên thế giới, đảm bảo sao cho nguồn lực đầu tư phù hợp với xu thế phát triển của kinh tế, xã hội nước ta nhưng cũng phải hiện đại hóa trước một bước mới đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công tác PCCC và CNCH trong tình hình mới.

 

 

7. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước nhằm tranh thủ nguồn lực phục vụ công tác PCCC và CNCH. Việc tranh thủ được sự phối hợp, giúp đỡ của các nước, các cơ quan Cảnh sát PCCC các nước trong thời gian qua của lực lượng Cảnh sát PCCC như: Viện trợ phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, chuyển giao công nghệ về lĩnh vực PCCC, đặc biệt là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho lực lượng Cảnh sát PCCC, qua đó góp phần quan trọng nâng cao hiệu lực và chất lượng công tác PCCC và CNCH… Trong tình hình hiện nay, công tác hợp tác quốc tế cần được chủ động đẩy mạnh đặc biệt trong các lĩnh vực chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực để lực lượng Cảnh sát PCCC có khả năng tiếp nhận các phương tiện hiện đại, đồng thời có khả năng làm chủ phương tiện cũng như quản lý, sữa chữa, bảo dưỡng được các loại trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác chữa cháy, CNCH./.

Đại tá Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH

 

 

Thống kê

Số người Online:  50

 Số người ghé thăm:  

Liên kết website