Bộ Tài chính ban hành Thông tư phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy

31/03/2016 3:39:16 CH

Ngày 03/3/2016 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 42/2016/TT-BTC Hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy chữa cháy.

Thông tư gồm 4 điều hướng dẫn chi tiết: Điều 1. Đối tượng nộp phí; Điều 2. Mức thu phí; Điều 3. Tổ chức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí; Điều 4. Tổ chức thực hiện. Và kèm theo Phụ lục Biểu phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy quy định mức thu đối với từng loại phương tiện kiểm định căn cứ theo danh mục đã được quy định tại Phụ lục V Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

Theo hướng dẫn của Thông tư, mức thu phí được tính căn cứ theo danh mục và số lượng phương tiện phòng cháy, chữa cháy đề nghị kiểm định. Tổ chức, cá nhân phải nộp phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy khi nộp hồ sơ đề nghị kiểm định.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 20/4/2016. Xem chi tiết Thông tư tại đây./.

Phòng 9