STT Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 TCVN 2022 DỰ THẢO TCVN: PHẦN 2- PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN CHO NGƯỜI CHỮA CHÁY – PHƯƠNG PHÁP THỬ VÀ YÊU CẦU ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN DÙNG CHO NGƯỜI CHỮA CHÁY CÓ NGUY CƠ PHƠI VỚI NHIỆT VÀ/HOẶC LỬA Ở MỨC ĐỘ CAO TRONG KHI CHỮA CHÁY TẠI CÁC CÔNG TRÌNH
2 TCVN 2022 DỰ THẢO TCVN: PHẦN 1: YÊU CẦU CHUNG - PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN CHO NGƯỜI CHỮA CHÁY – PHƯƠNG PHÁP THỬ VÀ YÊU CẦU ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN DÙNG CHO NGƯỜI CHỮA CHÁY CÓ NGUY CƠ PHƠI VỚI NHIỆT VÀ/HOẶC LỬA Ở MỨC ĐỘ CAO TRONG KHI CHỮA CHÁY TẠI CÁC CÔNG TRÌNH
3 TCVN 2021 Dự thảo TCVN: Hệ thống chữa cháy bằng khí- Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống-Phần 1: Yêu cầu chung
4 TCVN 2021 Dự thảo TCVN 3890: 2009 Phương tiện PCCC cho nhà và công trình - Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng.
5 TCVN 2021 Dự thảo TCVN: 13316-3:202..PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY –XE Ô TÔ CHỮA CHÁY HÓA CHẤT– XE Ô TÔ CHỮA CHÁY BẰNG BỌT– YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ
6 TCVN 2021 Dự thảo TCVN: 13316-3:202... PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY –XE Ô TÔ CHỮA CHÁY TÉC NƯỚC – YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ
7 TCVN 2021 Dự thảo TCVN Ống mềm kim loại kết nối cho sprinkler
8 TCVN 2021 Dự thảo TCVN Hệ thống chữa cháy bằng khí tự động kích hoạt
9 TCVN 2021 Dự thảo TCVN Chất chữa cháy gốc nước
10 TCVN 2021 Dự thảo TCVN***2021: Hệ thống đèn chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn - Yêu cầu thiết kế, lắp đặt
11 QCVN0X:2021/BCA 2021 Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện phòng cháy chữa cháy
12 Phụ lục Dự thảo 2021 Phụ Lục Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 60/2015/TT-BCA quy định về tiêu chuẩn, định mức trang bị phương tiện PCCC và CNCH cho lực lượng Cảnh sát PCCC
13 Dự thảo 2021 Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 60/2015/TT-BCA quy định về tiêu chuẩn, định mức trang bị phương tiện PCCC và CNCH cho lực lượng Cảnh sát PCCC
14 Dự thảo TCVN 13333:2021 2021 Dự thảo TCQG về Hệ thống chữa cháy bằng Sol - Khí - Yêu cầu về thiết kế, lắp đặt, kiểm tra và bảo dưỡng
15 Dự thảo TCVN 7161: 2020 2020 Dự thảo TCQG về Hệ thống chữa cháy bằng khí - Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống
16 DT TCVN Dự thảo TCVN về lăng phun bọt chữa cháy cầm tay - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra
Tìm kiếm: