STT Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 QCVN0X:2021/BCA 2021 Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện phòng cháy chữa cháy
2 Phụ lục Dự thảo 2021 Phụ Lục Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 60/2015/TT-BCA quy định về tiêu chuẩn, định mức trang bị phương tiện PCCC và CNCH cho lực lượng Cảnh sát PCCC
3 Dự thảo 2021 Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 60/2015/TT-BCA quy định về tiêu chuẩn, định mức trang bị phương tiện PCCC và CNCH cho lực lượng Cảnh sát PCCC
4 Dự thảo TCVN 13333:2021 2021 Dự thảo TCQG về Hệ thống chữa cháy bằng Sol - Khí - Yêu cầu về thiết kế, lắp đặt, kiểm tra và bảo dưỡng
5 Dự thảo TCVN 7161: 2020 2020 Dự thảo TCQG về Hệ thống chữa cháy bằng khí - Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống
6 Dự thảo TCVN 2020 Dự thảo TCVN về hệ thống báo cháy tự động - Yêu cầu kỹ thuật (soát xét lần 2, sửa đổi và bổ sung TCVN5738:2001) (Thời hạn góp ý trước ngày 18/7/2020)
7 Dự thảo TCVN 2020 Dự thảo TCVN về Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống chữa cháy bằng nước - Yêu cầu thiết kế và lắp đặt (sửa đổi và bổ sung TCVN 7336:2003) (Thời hạn góp ý trước ngày 18/7/2020)
8 DT TCVN Dự thảo TCVN về lăng phun bọt chữa cháy cầm tay - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra
Tìm kiếm: