STT Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 DT 2024 Dự thảo TCVN Phòng cháy chữa cháy-Bình chữa cháy tự động kích hoạt-Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử. Phần 3: Bình bột vỏ xốp
2 TCVN 2024 Tài liệu Dự thảo kèm theo Công văn số 1029/C07-P6 ngày 03/4/2024 V/v đề nghị góp ý dự thảo TCVN
3 TCVN 2024 Tài liệu Dự thảo kèm theo Công văn số 815/C07-P6 ngày 19/3/2024 V/v đề nghị góp ý dự thảo TCVN
4 DT 2024 Tài liệu họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự án PCCC và CNCH
5 TCVN 2024 Dự thảo TCVN kèm theo Công văn số 518/C07-P2, P5 ngày 23/02/2024 về Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống chữa cháy bằng bột - Phần 1: Yêu cầu và phương pháp thử.
6 TCVN 2024 Dự thảo TCVN kèm theo Công văn số 518/C07-P2, P5 ngày 23/02/2024 về Thiết bị chữa cháy - Trụ nước chữa cháy - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
7 DT 2024 Dự thảo tờ trình Chính phủ về Dự thảo Luật PCCC và CNCH
8 DT 2024 Dự thảo Luật PCCC và CNCH
9 TCVN 2024 Tài liệu Dự thảo kèm theo Công văn số 142/C07-P4 ngày 15/01/2024 Vv đề nghị góp ý dự thảo TCVN
10 TCVN 2024 Dự thảo kèm theo Công văn số 79/C07-P6 ngày 08/01/2024 V/v đề nghị góp ý dự thảo TCVN
11 TCVN 2023 Dự thảo TCVN kèm theo Công văn số 3949/C07-P4 ngày 01/12/2023 Vv đề nghị góp ý dự thảo TCVN
12 TCVN 2023 Dự thảo TCVN về Phòng cháy chữa cháy - xe ô tô cứu nạn, cứu hộ. Yêu cầu kỹ thuật chung. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
13 TCVN 2023 Tài liệu kèm theo Công văn số 2840/C07-P7 ngày 29/8/2023 về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo TCVN
14 QCVN 2023 Tài liệu Dự thảo kèm theo Công văn số 1806/C07-P7 ngày 08/6/2023 Vv đề nghị góp ý dự thảo QCVN
15 QCVN 2023 Dự thảo Quy chuẩn sửa đổi Quy chuẩn QCVN 03:2021/BCA (kèm theo Công văn 1551/C07-P7; 1552/C07-P7 ngày 22/5/2023)
16 DT 2023 Thuyết minh và dự thảo Quyết định kèm theo Công văn số 1137/C07-P9 ngày 18/4/2023 V/v lấy ý kiến góp ý mẫu trang phục chữa cháy chuyên dụng và trang phục CNCH của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (lần 3)
17 DT 2023 Hồ sơ quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy đã bổ sung, hoàn thiện theo ý kiến của Hội đồng thẩm định
18 DT 2022 Dự thảo thuyết minh cải tiến bộ trang phục chữa cháy và CNCH (theo công văn số 3700/C07-TT1 ngày 20/12/2022)
19 DTTT1 2022 Dự thảo thuyết minh cải tiến bộ trang phục chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ( kèm theo Cv số 2853/C07-TT1 ngày 17/10/2022)
20 TCVN 2022 Dự thảo TCVN: "PCCC - Hệ thống chữa cháy phun sương áp suất cao - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử"
Trang:1 - 2 - 3« Trước · Sau »
Tìm kiếm: