Câu hỏi của bạn đọc có email: "dau55@yahoo.com.vn"

11/07/2018 3:38:47 CH

Kính gửi bạn đọc có địa chỉ email: dau55@yahoo.com.vn

Sau khi nhận được câu hỏi của bạn về “cấp giấy xác nhận đủ điều kiện hành nghề Tư vấn thiết kế, Tư vấn giám sá và Thi công về PCCC".

Cục Cảnh sát PCCC và CNCH xin trả lời như sau:

 “Điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy được quy định tại Chương VI, Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC, trong đó quy định về nhân sự đối với doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát và thi công về PCCC như sau:

- Người đứng đầu doanh nghiệp và người đại diện theo pháp luật của cơ sở phải có văn bằng, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về PCCC.

- Có ít nhất 01 cá nhân có chứng chỉ hành nghề tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát và bồi dưỡng chỉ huy trưởng thi công về PCCC.

- Có ít nhất 01 cá nhân đảm nhiệm chức danh chủ trì thiết kế, giám sát theo quy định tại Khoản 4, Điều 47 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP.

Như vậy, trong trường hợp trên, về nhân sự doanh nghiệp của Bạn còn thiếu ít nhất 01 cá nhân đảm nhiệm chức danh chủ trì thiết kế, giám sát và chỉ huy trưởng thi công về PCCC và chức danh này do chính người đứng đầu doanh nghiệp bổ nhiệm căn cứ quy định tại Khoản 4, Điều 47 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP. Ngoài ra để được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC, doanh nghiệp phải có địa điểm hoạt động, phương tiện, thiết bị, địa điểm bảo đảm thực hiện tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát và cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị, máy móc bảo đảm cho việc thi công, lắp đặt hệ thống PCCC.