Thông cáo báo chí về công tác PCCC và CNCH năm 2021

Theo thống kê, trong năm 2021, toàn quốc xảy ra 2.245 vụ cháy, làm chết 85 người, bị thương 130 người, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính 374,42 tỷ đồng và khoảng 3.670 ha rừng. Xảy ra 21 vụ nổ, làm 12 người chết, bị thương 15 người. Ngoài ra, trong năm 2021 xảy ra 2.769 vụ sự cố (gồm 1.973 vụ sự cố chạm chập thiết bị điện trên cột điện, trong nhà dân và 796 vụ cháy cỏ, rác).

Thông cáo báo chí về tình hình cháy, nổ tháng 8 năm 2021

Tháng 8/2021, toàn quốc xảy ra 431 vụ cháy và sự cố cháy (trong đó 171 vụ cháy theo quy định thống kê và 209 vụ sự cố chập cháy trên cột điện, thiết bị điện trong nhà dân; cháy cỏ, rác và 51 vụ cháy rừng) làm chết 06 người, bị thương 21 người, thiệt hại về tài sản ước tính 11,6 tỷ đồng và 94,94 ha rừng.  

Thông cáo báo chí về tình hình cháy, nổ tháng 7 năm 2021

Tháng 7/2021, toàn quốc xảy ra 497 vụ cháy và sự cố cháy (trong đó 178 vụ cháy theo quy định thống kê và 282 vụ sự cố chập cháy trên cột điện, thiết bị điện trong nhà dân; cháy cỏ, rác và 37 vụ cháy rừng) làm chết 07 người, bị thương 05 người, thiệt hại về tài sản ước tính 29,58 tỷ đồng và 308,61 ha rừng.

6 tháng đầu năm 2021, số vụ cháy và thiệt hại giảm so với cùng kỳ năm 2020

6 tháng đầu năm 2021, toàn quốc xảy ra 1.154 vụ cháy (1.071 vụ cháy nhà dân, cơ sở, phương tiện giao thông, 83 vụ cháy rừng), làm chết 53 người, bị thương 77 người, tài sản thiệt hại ước tính 288,76 tỷ đồng và 3.146,80 ha rừng.  

Thông cáo báo chí về tình hình cháy, nổ tháng 5 năm 2021

Tháng 5/2021, toàn quốc xảy ra 450 vụ cháy và sự cố cháy (trong đó 176 vụ cháy theo quy định thống kê và 274 vụ sự cố chạm chập cháy trên cột điện, thiết bị điện trong nhà dân; cháy cỏ, rác và 09 vụ cháy rừng) làm chết 14 người, bị thương 26 người; thiệt hại tài sản ước tính 28,9 tỷ đồng và 140,98 ha rừng.