Gương người tốt, việc tốt của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH trong tháng 08/2021

I. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố Hà Nội

Gương người tốt, việc tốt của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH trong tháng 04/2021

1. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố Hà Nội