STT Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 144/2021/NĐ-CP 2021 Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình.
2 42/2020/NĐ-CP 2020 Nghị định Quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa
3 136/2020/NĐ-CP 2020 Nghị Định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
4 65/2018/NĐ-CP 2018 Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số diều của Luật đường sắt
5 82/2018/NĐ-CP 2018 Nghị định quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế
6 156/2018/NĐ-CP 2018 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật lâm nghiệp
7 71/2018/NĐ-CP 2018 Nghị định quy định chi tiết một số điều của luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ
8 23/2018/NĐ-CP 2018 Nghị định quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
9 97/2017/NĐ-CP 2017 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính
10 83/2017/NĐ-CP 2017 Nghị định quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Phòng cháy, chữa cháy
11 96/2016/NĐ-CP 2016 Nghị định quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
12 79/2014/NĐ-CP 2014 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
13 81/2013/NĐ-CP 2013 Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính
14 167/2013/NĐ-CP 2013 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, ana toàn xã hội, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng chống bạo lực gia đình
15 78/2011/NĐ-CP 2011 Nghị định quy định việc phối hợp giữa BCA với BQP trong tổ chức thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở quốc phòng
Tìm kiếm: