Hướng dẫn nghiệp vụ

Gương người tốt VT

Hỏi đáp - Tố giác

Trang địa phương

Câu hỏi của bạn đọc có email: nghiapcccds592@gmail.com

26/07/2017 3:53:42 CH

Bạn đọc nghiapcccds592@gmail.com đặt câu hỏi về việc bảo dưỡng hệ thống báo cháy và quy định bảo dưỡng hệ thống báo cháy tự động?

Trả lời:

A. Về nội dung nhân viên quản lý an toàn PCCC có được bảo dưỡng hệ thống báo cháy tự động của công ty?

- Theo quy định tại Điều 4.8 Tiêu chuẩn TCVN 3890:2009 (Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình - Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng) thì “Việc tiến hành kiểm tra, bảo dưỡng các phương tiện phòng cháy chữa cháy phải do các tổ chức chuyên môn hoặc nhân viên kỹ thuật an toàn phòng cháy và chữa cháy của cơ sở thực hiện. Những người làm việc này phải được huấn luyện và có trình độ chuyên môn phù hợp”. 

- Theo quy định tại "Điều 10. Trách nhiệm của người được giao quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy và chữa cháy" tại Thông tư số 52/2014/TT-BCA ngày 28/10/2014 của Bộ Công an quy định về quản lý, bảo quản, bảo dưỡng  phương tiện phòng cháy và chữa cháy, như sau:

1. Quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy và chữa cháy theo đúng chế độ quản lý và theo hướng dẫn của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy. 

2. Thường xuyên kiểm tra nơi quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện thuộc phạm vi quản lý; phát hiện kịp thời phương tiện bị mất, hư hỏng hoặc nơi quản lý, bảo quản, bảo dưỡng không bảo đảm an toàn để báo cáo cơ quan, tổ chức, cơ sở trực tiếp quản lý có biện pháp xử lý, khắc phục. 

3. Thống kê, báo cáo người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở trực tiếp quản lý về tình hình quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy và chữa cháy. 

Như vậy, trường hợp của bạn đã tốt nghiệp đại học về PCCC có thể tự thực hiện việc kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ hệ thống báo cháy tự động của công ty. Tuy nhiên, cơ sở cần phải có đầy đủ trang thiết bị kỹ thuật để thực hiện việc kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động, đồng thời phải chịu trách nhiệm về chất lượng công tác kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện PCCC.

B. Về nội dung quy định bảo dưỡng hệ thống báo cháy tự động do ai hoặc bên nào bảo dưỡng, được quy định ở đâu?

Việc quy định bảo dưỡng hệ thống báo cháy tự động được quy định tại Thông tư số 52/2014/TT-BCA ngày 28/10/2014 của Bộ Công an quy định về quản lý, bảo quản, bảo dưỡng  phương tiện phòng cháy và chữa cháy và Tiêu chuẩn TCVN 3890:2009 (Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình - Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng). 

Phòng 1

Thống kê

Số người Online:  35

 Số người ghé thăm:  

Liên kết website